هیچ کس تنهانیست خداباماست 
هیچ وقت احساس تنهایی نکن...خداهمیشه هست
بهترین دوست ماخداست دوستی که هیچ وقت ماروتنهانمیذاره
هیچ وقت دل مارونمی شکنه،هیچ وقت ناامیدت نمی کنه
.........................
ولی ماهمیشه باگناهانمان دل خدارومی شکنیم ،
ولی ماتاکوچک ترین مشکلی داریم باخداقهرمی کنیم وازخداناامیدمی شیم
ولی ماتایه دوست خوب پیدامی کنیم خدارورهامی کنیم ،
موقع اذان که میشه هیچ کس صدای اذان نمی شنوه ودنبال کارخودشه
درصورتی که خدا همیشه صدای مارومی شنوه وجوابمونومیده
این ماهستیم که صدای خدارونمی شنویم
این ماهستیم که بادورشدن ازخدااحساس تنهایی می کنیم
وفکرمی کنیم خدا،ماروتنهاگذاشته
............
خداجون چقدرمهربونی


تاريخ : شنبه ششم مهر ۱۳۹۲ | | نویسنده : |